Kvalitet & Miljö

Spinovas kvalitets- och miljöpolicy och dess mål utgår från vår affärsidè och målsättning att vara
en flexibel leverantör som tillgodoser våra kunders behov på bästa möjliga sätt i alla led.
För oss är kundnöjdheten avgörande.

Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt i vår verksamhet som sätter kundens och övriga
intressenters behov och krav på kvalitet och miljö i centrum.
Vi ska under samtliga faser i våra kunders produkters livscyklar, uppfylla krav och förväntningar
ställda på oss, av våra kunder, intressenter till vår organisation samt i gällande lagstiftning och regelverk.

Genom att ständigt förbättra ochh uppdatera vårt verksamhetssytem anpassar vi vår verksamhet
så att vi kan öka kundtillfredsställelsen samt minska miljöpåverkan från vår verksamhet med fokus på 
material, transporter, energianvändning och avfall.
Vi arbetar ständigt med att utveckla medarbetarnas kompetens och öka engagemanget för 
kvalitets- och miljöfrågor.

Vi har fastställda och mätbara kvalitets- och miljömål vilka regelbundet följs upp och revideras.
Vi ser kontinuerligt över våra miljöaspekter och förbättrar dessa över tid för att bidra till en 
lånsiktig och hållbar utveckling.

Vi är certifierade och uppfyller kraven enligt ISO standarderna 9001 och 14001.
Vårt verksamhetssytem stödjer och samordnar våra processer samt vårt arbete med ständig utveckling
och förbättring inom kvalitet och miljö.
Detta ger oss ett systematiskt arbetssätt för att kontinuerligt följa upp våra kvalitets- och miljömål
och vidta åtgärder för ständiga förbättringar.

Ladda ned Spinova certifikat

Sågverksgatan 13 | Box 150 | 385 22 Torsås | Tel +46 (0)486-412 00